Kulbäckslidens försökspark

En av Sveriges äldsta försöksparker för skogliga fältförsök som anlades år 1923 bland annat med syfte att utreda frågan om Norrlands försumpning. Under tidigt 1900-tal trodde forskare att myrarnas vitmossa spreds mycket snabbt och växte in i skogen och försumpade skogsmarken så att träden dog. Forskaren Carl Malmström kunde genom sina studier i området visa att myrens storlek varit oförändrad under de senaste 3 000 åren.

Genom åren har en mängd olika forskningsförsök genomförts på Kulbäckslidens försökspark. En stor fördel är att försöken har kunnat upprätthållas under så lång tid. Sveriges lantbruksuniversitet driver försöksparken som består av 1 400 ha skogs- och myrmark och markägare är statliga Sveaskog. Är du intresserad av att besöka Kulbäckslidens försökspark, vandra i ett vackert landskap och få veta mer om områdets historia och om den forskning som pågår idag? Granö Beckasin kan ta med dig ut! www.granobeckasin.com