Om Visa skogen

PINUS – projekt innovativa upplevelser i brukad skog – handlar om att föra samman besöksnäring, skogsnäring och skoglig akademi för att skapa turistiska möjligheter i brukad skog, vilka ska gynna små och medelstora företag (SMF). Kunskap om den svenska skogen, skogsbruket och våra skogliga innovationer – allt i världsklass – ska bli enklare att använda sig av för besöksnäringen, som kan växa på en ny marknad: tematisk kunskapsturism i brukad skog.

PINUS pågår från augusti 2016 till november 2019. Skogsmuseet i Lycksele är projektägare. Övriga parter är Sveaskog, Sveriges Lantbruksuniversitet och besöksnäringsföretaget Granö Beckasin.

Total projektbudget är 7,5 Mkr, där den ena halvan utgörs av medel från Europeiska Regionala Strukturfonden. Den andra delen är medfinansiering från Region Västerbotten, Sveaskog, Sveriges lantbruksuniversitet, Lycksele kommun, Skogsmuseet och Granö Beckasin.

Projektet består av tre delar:

SAMARBETE. Besöksnäringen, skogsnäringen och skoglig akademi utvecklar ett samarbete genom plattformen Visa skogen. Företrädare för dessa näringar och organisationer får bättre kunskap om varandras verksamheter och på så sätt kan nya samarbeten inledas och innovativa lösningar för skoglig tematisk turism utvecklas samtidigt som potentiella konfliktytor elimineras.

KUNSKAP. Tillämpbar kunskap, innovation och information från skogsnäring och skoglig akademi tillgängliggörs för SMF inom besöksnäringen genom Kunskapsträdet. Projektet presenterar forskning och kunskap om skog på ett populärvetenskapligt sätt.

STRUKTUR. Skogliga besöksmål/visningsmiljöer tas fram och testas. En av visningsmiljöerna utvecklas i nära samarbete med ett besöksnäringsföretag för att användas i företagets ordinarie verksamhet.

Bakgrund till projektet

Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog och under tusentals år har människor levt av skogens resurser. Brännved, betesmark för boskap, jaktbart vilt, fisk och vilda växter och bär var länge de viktigaste resurserna. I dag utgör de svenska skogstillgångarna basen för svensk skogsindustri. Sverige är världens tredje största exportör av sågade trävaror, papper och pappersmassa. Samtidigt är besöksnäringen en av Sveriges snabbast växande näringar.

Undersökningar visar att framtidens turister i högre utsträckning efterfrågar ett mervärde just i form av kunskap om svensk natur och kultur. Den långa kontinuiteten och stora variationen av bruk av den svenska skogen erbjuder unika möjligheter att bedriva kunskapsintensiv skoglig turism i hela landet. Spåren av det historiska nyttjandet finns kvar i våra skogar, i form av exempelvis samiska kulturspår, nybyggeskolonisation och tidiga skogsindustriella lämningar. I många andra skogsnationer har dessa spår försvunnit genom olika former av exploatering. Samtidigt erbjuder det svenska moderna skogsbruket spännande möjligheter till näringsinriktad turism om skogen som förnyelsebar resurs och dess roll för klimatet.

Några röster om PINUS

Att knyta kontakter och att utveckla verksamheten tillsammans med skogsnäringen, den skogliga akademin och regionens besöksmål är viktigt för Skogsmuseets fortsatta utveckling mot nationellt skogsmuseum. Vår verksamhet är inriktad på historiska fenomen, men vår utmaning är att göra den kunskapen användbar för fler, både idag och inför framtiden.

Björn Åström, VD, Skogsmuseet i Lycksele

Skogen och naturen är grunden för vår naturturistiska verksamhet. Att erbjuda våra gäster genomtänkta produkter, så som till exempel en visningsmiljö som visar upp skogen och de olika aspekterna av den på ett intresseväckande sätt, gynnar vårt företag. Genom att engagera oss i PINUS kan vi påverka hur visningsmiljöerna utformas för att på bästa sätt skapa attraktiva upplevelser som lockar kunder från hela världen. Genom samarbetet, med de främsta inom området skog, kan vi stärka vårt erbjudande och vår verksamhet inom naturturism, kulturturism och kunskapsturism.

Annika Rydman, VD, Granö Beckasin

Vi är Sveriges största skogsägare och vår kärnverksamhet är att sälja timmer, massaved och biobränsle. All vår verksamhet genomsyras av ett hållbarhetstänk, d.v.s. vi brukar skogens resurser ansvarsfullt vad gäller ekologi, ekonomi och sociala värden. I det ingår att utveckla skogen för rekreation. PINUS ger oss en möjlighet att tillsammans med regionens besöksnäring sprida kunskap om skog och skogsbruk till besökare och allmänhet, också för att bidra till ökat intresse för de gröna näringarna.

Anette Waara, Chef, Sveaskog i norra Sverige

Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå är den ledande aktören vad gäller skogsforskning i Sverige och forskningen spänner över breda fält, från tillämpad naturvård till intensiv skogsproduktion. Ett dilemma som vi upplever är dock att vi har begränsade möjligheter att nå ut till praktiker och allmänhet med nya och spännande forskningsresultat. Skogsmuseet i Lycksele har en mycket stark position som kunskapsförmedlare inom detta fält. Tillsammans har vi därför en unik möjlighet att synliggöra skogsforskning och skapa nya utvecklingsmöjligheter i gränssnittet mellan akademi och samhälle.

Lars Östlund, Professor Skogsekologi, SLU i Umeå