Gallringsfasen, slutavverkningsfasen och gammal skog

Vilken del av fasen befinner vi oss i?

Gallringsfasen

I denna fasen börjar den föryngrade skogen återigen likna det som vi flesta kallar för skog. Träden börjar nå uppemot 20 meter och det kan vara dags att gallra i skogen. Gallring är, precis som det låter, en åtgärd där man glesar ut skogsbeståndet. Ungefär som när man gallrar sitt morotsland då man väljer ut vilka morötter som ska tas bort för att det ska bli så fina och stora morötter som möjligt.

Slutavverkningsfasen

Denna fas innebär att skogen nu blivit så gammal att det är lagligt att avverka. Det kan finnas spår efter föregående gallringar i form av stubbar och ris. Den exakta lagliga åldern varierar med läge i landet och bördighet. Det finns olika sätt att slutavverka en skog och föregås alltid av planering av avverkningen, i vilken man även bestämmer hur man ska markbereda och föryngra. Man får dock inte avverka samtliga träd utan skogsvårdslagen reglerar att man måste ta hänsyn till naturen, spara livsmiljöer för att flora och fauna ska ha möjlighet att klara sig tills den nya skogen har vuxit upp igen.

Gammal skog

Det är inte all skog som har nått laglig slutavverkningsålder som slutavverkas eller brukas genom andra, hyggesfria metoder. Vissa skogar innehåller så pass höga naturvärden att de inte bör avverkas. Är man som skogsägare ansluten till ett miljöcertifikat så ska man undanta de högsta naturvärdena från skogsbruk.

Fakta om faserna

Gallringsfasen

Tanken med gallring är ungefär densamma som med röjning, att man ska ta bort en del träd för att skapa bättre förutsättningar för andra, men skillnaden mellan röjning och gallring är att gallringen utförs av stora skogsmaskiner och nu är träden så stora att det lönar sig att ta ut virke och massaved. Det varierar hur många gånger man behöver gallra, beroende på hur bra skogen växer. Om man inte skulle gallra skulle skogen sköta detta själv på sikt, men markägaren skulle inte få in pengar på virkesförsäljning och risken för olika skadeangrepp är större då det bildas mycket död ved.

Slutavverkningsfasen

Denna fas innebär att skogen nu blivit så gammal att det är lagligt att avverka. Den exakta lagliga åldern varierar med läge i landet och bördighet. Det finns olika sätt att slutavverka en skog och föregås alltid av planering av avverkningen, i vilken man även bestämmer hur man ska markbereda och föryngra. Man får dock inte avverka samtliga träd utan skogsvårdslagen reglerar att man måste ta hänsyn till naturen, spara livsmiljöer för att flora och fauna ska ha möjlighet att klara sig tills den nya skogen har vuxit upp igen.

Gammal skog

Det är inte all skog som har nått laglig slutavverkningsålder som slutavverkas eller brukas genom hyggesfria metoder. Vissa skogar innehåller så pass höga naturvärden att de inte bör avverkas. Är man som skogsägare ansluten till ett miljöcertifikat så ska man undanta de högsta naturvärdena från skogsbruk. Skogsstyrelsen identifierar nyckelbiotoper som är från naturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärda miljöer. Element som oftast finns i nyckelbiotoper är död ved, gamla träd, mossbeklädda stenblock men skogar kan även klassas som nyckelbiotoper på andra grunder.