Ungskogsfasen

Vilken del av fasen befinner vi oss i?

Innan röjning

Efter plantering låter man träden växa på sig under ett antal år. Utöver det som planerats (oftast tall och gran) gror det naturligt andra trädslag, såsom björk, asp, rönn och sälg. Efter några år börjar den nya skogen bli tätare och tätare och vissa träd är mycket större än de andra och andra är undertryckta. Det börjar bli dags för röjning.

Efter röjning

När röjningen utförs är svårt att säga, det beror på många olika faktorer. Exempelvis markens bonitet, det vill säga hur näringsrikt det är, men också på lokalklimatet, nederbörd och även på hur bra plantor man planterat. Efter utförd röjning ligger det mycket ris, grenar och stammar kvar på marken då det inte lönar sig ekonomiskt att samla in och skicka till industri.

Fakta om ungskogsfasen

Efter föryngring får de nya trädplantorna växa på sig. Efter några år kan det vara dags att röja bland de unga träden för att dels styra vilken trädslagssammansättning man vill ha på sin framtida skog och dels röja bort träd som är skadade eller som växer för dåligt så att det virket man vill producera blir så bra som möjligt. Röjare med en motormanuell röjsåg sågar ner klena stammar och väljer ut vilka träd som ska vara kvar till nästa fas. Man sågar bort en del lövträd som har kommit upp naturligt under föryngringsfasen som konkurrerar med barrträden men det sparas också en hel del löv, exempelvis längs vattendrag och i andra hänsynsytor. Man sågar också bort träd som inte har en bra stamform, alltså som kanske mer ser ut som en buske än ett träd, för att få så bra kvalitet som möjligt. Årligen röjs ungefär 300 000 hektar i Sverige och man lämnar de nersågade stammarna i skogen.